Avgjørelser

    TIL BUNNEN (DE NYESTE AVGJØRELSENE)

 

Nemndsvedtak sak 019-2003 30.06.2003 Saken gjelder:  1) Påstand om handling i strid med god inkassoskikk ved at selskapet har iverksatt inndrivelse av et omtvistet krav. Hvorvidt innsigelsen er fremmet for sent til at det kan medføre bortfall av inkassokostnader, 2) Påstand om handling i strid med god inkassoskikk ved å uavkortet kreve lett salær ved utsendelse av betalingsoppfordring når innbetaling er foretatt etter frist i inkassovarsel er utløpt men rett før utsendelse av betalingsoppfordring.
Nemndsvedtak sak 034-2003 30.06.2003 Saken gjelder: Påstand om handling i strid med god inkassoskikk ved at selskapet har benyttet feil adresse ved inngivelse av forliksklage slik at klager ikke har fått tatt til motmæle i forliksrådet.
Nemndsvedtak sak 074-2003 11.09.2003
Saken gjelder: Klager krever refundert tungt salær på grunnlag av at selskapet ikke har gitt ham tilbakemelding med avklaring av den av ham påståtte avtale med fordringshaver slik det ble lovet. Klager unnlot derfor å betale kravet før tungt salær påløp.
Nemndsvedtak sak 094-2003 11.09.2003 Saken gjelder: Inkassosalær når hovedkravet er omtvistet
Nemndsvedtak sak 008-2003 14.11.2003 Saken gjelder: Spørsmål om det var grunnlag for å gjennomføre et tvangssalg når innbetaling faktisk hadde funnet sted
Nemndsvedtak sak 081-2003 14.11.2003 Saken gjelder: Om det er avtalt at utleggsbegjæring skulle trekkes tilbake etter delbetaling av gjeld. Om det er i strid med god inkassoskikk at innklagede ønsket maksimalt lønnstrekk etter delbetaling.
Nemndsvedtak sak 088-2003 14.11.2003 Saken gjelder: Dokumentasjon for kravet før rettslig inndrivelse ble iverksatt.
Nemndsvedtak sak 114-2003 14.11.2003 Saken gjelder: Spørsmål om inkassovarsel er betryggende avsendt, inkl. § 9.
Nemndsvedtak sak 129-2003 14.11.2003 Saken gjelder: Spørsmål om det må sendes nytt inkassovarsel ved betalingsmislighold etter utsettelse av forfall. Avtalen om utsatt forfall ble inngått etter mottakelse av inkassovarsel. 
Nemndsvedtak sak 064-2003 09.01.2004 Saken gjelder: Innbetaling på en annens faktura med et for stort beløp
Nemndsvedtak sak 139-2003 09.01.2004 Saken gjelder: Krav om oppreisning for uberettiget inngivelse av betalingsanmerkning
Nemndsvedtak sak 151-2003 09.01.2004 Saken gjelder: Selskapets undersøkelsesplikt før inkasso iverksettes. Krav rettet mot feil person
Nemndsvedtak sak 164-2003 09.01.2004 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å ringe skyldner lørdag midt på dagen
Nemdsvedtak sak 005-2003 21.01.2004 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å kreve fremlagt kvittering som bevis for påstått innbetaling. Om det er i strid med god inkassoskikk med gjentatte varsler om rettslig inndriving.
Nemndsvedtak sak 159-2003 21.01.2004 Saken gjelder: Om inkassovarsel og betinget oppsigelse av gjelden
Nemndsvedtak i sak 281-2004 07.02.2005 Saken gjelder: Om klager hadde rimelig grunn til å få vurdert sine innsigelser rettslig før inndriving ble satt i verk
Nemndsvedtak sak 110-2003 25.02.2004 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å ikke redusere gjeld og å inngi konkursbegjæring når klager ikke har betalingsevne og er arbeidsledig
Nemndsvedtak sak 119-2003 25.02.2004 Saken gjelder: Om innklagede har behandlet klagers krav om dokumentasjon og øvrige innsigelser i samsvar med god inkassoskikk
Nemndsvedtak sak 148-2003 25.02.2004 Saken gjelder: Om klager ved innbetaling av et beløp tilsvarende et registrert krav ved inkassobyrået har foretatt endelig oppgjør for hele abonnementsforholdet med fordringshaver, også senere krav
Nemndsvedtak sak 187-2003 25.02.2004 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å varsle skyldner om oppsøk
Nemndsvedtak sak 146-2003 09.03.2004 Saken gjelder: Inkasso iverksatt overfor feil person
Nemndsvedtak sak 170-2003 09.03.2004 Saken gjelder: Om uttalelser til klager på telefon er i strid med god inkassoskikk, og om inkassopågang burde vært stanset etter opplysning fra klager om ”trang økonomi”. 
Nemndsvedtak sak 160-2003 09.03.2004 Saken gjelder: Oppsøk og god inkassoskikk
Nemdsvedtak sak 168-2003 03.05.2004 Saken gjelder: Inkassopågang for et omtvistet krav der det er anmodet om dokumentasjon for kravet. Om innsigelsene er av en slik karakter, og er fremmet på et slikt tidspunkt at de medfører bortfall av inkassosalær. Om betalingsoppfordringens angivelse av kravet oppfyller inkassolovens § 10
Nemdsvedtak sak 188-2003 23.04.2004 Saken gjelder: Om gjeldsbrevet utstedt av inkassoselskapet tilfredsstiller lovens krav til vedtakelse av tvangsinndriving uten forutgående dom hva gjelder etterfølgende renter og omkostninger, og om dette i tilfelle er i strid med god inkassoskikk. Om beregning av salær for utstedelse av gjeldsbrev er lovlig, og om det betinger varsel.
Nemdsvedtak sak  017-2004 23.04.2004 Saken gjelder: Om det foreligger avtale om endelig oppgjør etter innbetaling av 3 av 4 krav, om ordlyden i inkassobrevet er i strid med god inkassoskikk. 
Nemndsvedtak sak 030-2004 28.05.2004 Saken gjelder: Om klager har vært utsatt for urimelig påtrykk når hun har hatt manglende betalingsevne
Nemndsvedtak sak 049-2004 28.05.2004 Saken gjelder: Om innsigelsene fører til at inkassosalær ikke kan kreves
Nemndsvedtak sak 10-2004 07.06.2004 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å kreve salær for hvert enkelt krav når inkassator har flere krav til innfordring fra en fordringshaver overfor samme skylder.
Nemndsvedtak i sak 43-2004 02.07.2004 Saken gjelder: Om klager i forbindelse med utsettelse av frist for å begjære tilbakelevering også fikk utsettelse av frist for når det påløp tungt salær.
Nemndsvedtak i sak 80-2004 02.07.2004 Saken gjelder: Tvist om restgjeldens størrelse
Nemndsvedtak i sak 076-2004 23.11.2004 Saken gjelder: Taushetsplikt, kommunikasjon og avtaler med andre enn skyldner
Nemndsvedtak i sak 104-2004 23.11.2004 Saken gjelder: Om det er tilstrekkelig bevis for at faktura og inkassovarsel er betryggende sendt ved å fremlegge rekonstruert kopi av faktura og å vise til utskrift av datasystem der det fremgår at inkassovarsel er sendt
Nemndsvedtak i sak 105-2004 01.12.2004 Saken gjelder: Om klager er rett skyldner, om det er grunnlag for inkassokostnader i saken, tvistehåndtering
Nemndsvedtak i sak 273-2004 19.01.2005 Saken gjelder: Inkassokostnader etter ektefellens død og klagers demens og opphold på sykehjem
Nemndsvedtak i sak 179-2004 28.01.2005 Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før inkassovarsel og om inkassovarselet omfatter hele gjelden
Nemndsvedtak i sak 213-2004 21.06.2005 Saken gjelder: Om hele gjelden var forfalt før oversendelse til inkasso, om det er sendt inkassovarsel og om skyldner er blitt varslet om navnebytte på kreditorsiden
Nemndsvedtak i sak 055-2005 21.06.2005 Saken gjelder: Om frist som løper i helligdager gir rett til forlenget frist
Nemndsvedtak i sak 101-2005 21.06.2005 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelser som han hadde rimelig grunn til å få vurdert før det ble iverksatt inkasso
Nemndsvedtak i sak 103-2005 21.06.2005 Saken gjelder: Om det er grunnlag for inkassokostnader når betaling er foretatt til fordringshaver samme dag som betalingsoppfordring er sendt, påstand om brudd på taushetsplikt
Nemndsvedtak i sak 140 2005 20.10.2005 Saken gjelder: Inkassopågang mot mindreårige
Nemndsvedtak i sak 149 2005 20.10.2005 Saken gjelder: Om klager hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inkassopågang ble iverksatt, spørsmålet om tvistesak
Nemndsvedtak i sak 152 2005 20.10.2005 Saken gjelder: Om klager hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndriving ble satt i verk, samt om påkrav, inkassovarsel og øvrige inkassohenvendelser er betryggende sendt
Nemndsvedtak i sak 156 2005 01.12.2005 Saken gjelder: Om sen behandling og tilbakemelding fra inkassoselskap og fordringshaver er i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 171 2005 01.12.2005 Saken gjelder: Om ansvar for kostnader når innbetaling er foretatt på en slik måte at fordringshaver ikke lykkes i å kreditere kravet mot skyldner, men returnerer innbetalingen
Nemndsvedtak i sak 202 2005 01.12.2005 Saken gjelder: Tvistesak, om innsigelse om at faktura skulle vært utstedt på et firma i stedet for på klager som privatperson, medfører bortfall av inkassokostnader
Nemndsvedtak i sak 134 2005 05.12.2005 Saken gjelder: Om selskapet burde behandlet tre krav mot en skyldner som kommer fra samme fordringshaver, men som gjelder to forskjellige strømabonnement, som en sak. Vurdering om det er påløpt ”nødvendige omkostninger”.
Nemndsvedtak i sak 164 2005 04.01.2006 Saken gjelder: Påstand om feilinformasjon om konsekvens av mangelfull innbetaling. Om det er i strid med god inkassoskikk å ikke akseptere delbetaling med 94,8 prosent av kravet som fullt oppgjør
Nemndsvedtak i sak 192 2005 04.01.2006 Saken gjelder: Om kravet er berettiget og om det er grunnlag for inkassokostnader
Nemndsvedtak i sak 194 2005 04.01.2006 Saken gjelder:  Registrering av betalingsanmerkning
Nemndsvedtak i sak 265 2005 02.02.2006 Saken gjelder: Om innbetaling til fordringshaver er skjedd med frigjørende virkning også for kravet om inkassosalær fra inkassoselskapet
Nemndsvedtak i sak 262 2005 15.05.2006 Saken gjelder: Om selskapet er bundet av debitors påskrift på innbetalingsgiro om ønsket dekningsrekkefølge. Om det er i strid med god inkassoskikk å ikke etterkomme forespørsel om rentesimulering dersom annen dekningsrekkefølge hadde vært foretatt. Påstand om mangelfull tilbakemelding på anmodning om forslag til frivillig gjeldsordning.
Nemndsvedtak i sak 286 2005 15.05.2006 Saken gjelder: Om det kan kreves tungt salær ved inngåelse av nedbetalingsavtale før tungt salær er påløpt
Nemndsvedtak i sak 015 2005 15.05.2006 Saken gjelder: Henvendelse fra skyldner om avdragsordning ikke notert mottatt. Selskapet har innrettet seg etter avdragsordning på grunn av mottatt avdragsinnbetaling, men ikke informert om at tungt salær påløper ved avdragsordning.
Nemndsvedtak i sak 042 2006 15.05.2006 Saken gjelder: Om det er nødvendige omkostninger å iverksette tre saker på tre krav mellom samme parter, men som har forskjellig avtaleforhold. Om det er i strid med god inkassoskikk å iverksette inkasso når klager har dokumentert liten betalingsevne
Nemndsvedtak i sak 060 2006 15.05.2006 Saken gjelder: Om selskapet avtalerettslig har forpliktet seg til endelig oppgjør i begge sakene fra fordringshaver ved informasjon om restgjeld/aksept av oppgjør i en sak
Nemndsvedtak i sak 080 2006 12.06.2006 Saken gjelder: Om oppringing på arbeidssted er i strid med god inkassoskikk. Påstand om trakasserende uttalelser på telefon. Påstand om for kort betalingsfrist etter mottatt betalingsoppfordring
Nemndsvedtak i sak 105 2006 12.06.2006 Saken gjelder:  Beregning av salær når hovedstol eksklusive purregebyr og forsinkelsesrenter er betalt før betalingsfristen i inkassovarsele
Nemndsvedtak i sak 106 2006 26.01.2007 Saken gjelder: Om ektefelle er ansvarlig for varer kjøpt på kreditt av den annen ektefelle
Nemndsvedtak i sak 133 2006 29.01.2007 Saken gjelder: Om inkassovarsel oppfyller vilkårene i inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 154 2006 01.02.2007 Saken gjelder: Salærberegning ved sammenslåing av saker til inkasso
Nemndsvedtak i sak 193 2006 01.02.2007 Saken gjelder: Henvendelse om plikt til å erstatte fordringshavers kostnader når selskapet ikke dokumenterer at faktura er sendt
Nemndsvedtak i sak 085 2006 13.02.2007 Saken gjelder: Spørsmål knyttet til abonnement på kanalpakker/parabolsignaler fra XX - håndtering av innsigelser
Nemndsvedtak i sak 182 2006 29.01.2007 Saken gjelder: Fordringshavers avslag på oppsigelse av avtale er sendt til klagers ubenyttede e-postadresse
Nemndsvedtak i sak 126 2006 02.03.2007 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelser som han hadde rimelig grunn til å få vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 189 2006 02.03.2007 Saken gjelder: Om inkassovarsel er avsendt etter varselets datering og dateringen er utgangspunktet for beregning av betalingsfristen etter inkassoloven § 9 andre ledd
Nemndsvedtak i sak 196 2006 06.03.2007 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse som han hadde rimelig grunn til å få vurdert før det ble iverksatt inkasso. Om fristberegning i ferietid og forsinkelse i posten
Nemndsvedtak i sak 161 2006 06.03.2007 Saken gjelder: Om feilskrift i betalingsoppfordringen medfører at innklaget mister kravet på inkassokostnader 
Nemndsvedtak i sak 213 2006 08.03.2007 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse som han hadde rimelig grunn til å få vurdert før inkasso ble iverksatt. Om reparasjon av mangelfull betalingsoppfordring
Nemndsvedtak i sak 101 2006 02.05.2007 Saken gjelder: Saken gjelder spørsmål om det er i strid med god inkassoskikk a. å gjøre henvendelse til skyldnerens arbeidsgiver og arbeidskollega, b. å gjøre henvendelse til kausjonist, c. å ikke overholde opplysningsplikt og d. å unnlate sammenslåing av krav
Nemndsvedtak i sak 128 2006 02.05.2007 Saken gjelder: Om plikt til å betale inkassoomkostninger når kravet er omstridt
Nemndsvedtak i sak 251 2006 11.05.2007 Saken gjelder: Om gjelden var forfalt, om faktura må sendes og om når inkassovarsel tillagt purregebyr kan sendes
Nemndsvedtak i sak 232 2006 29.06.2007 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse som han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk og om varsel er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 250 2006 03.07.2007 Saken gjelder: Om inndriving av foreldede krav og om klager har saklig interesse i å få saken behandlet når inkassosalær er frafalt
Nemdsvedtak i sak 172 2006 04.07.2007 Saken gjelder:  Om klager har saklig interesse av å få behandlet klagen selv om inkassosaken er trukket og klager ikke er ilagt inkassoomkostninger, og spørsmål om dekning av utgifter til advokat
Nemndsvedtak i sak 209 2006 16.07.2007 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å la registrere betalingsanmerkning som næringsdrivende når kravet skal være knyttet til klagers private forbruk
Nemndsvedtak i sak 226 2006 24.07.2007 Saken gjelder: Om innklagede har handlet i strid med god inkassoskikk ved å beregne tungt salær der hovedkravet ble betalt før mottak av betalingsoppfordringen, ved feilaktig beregning av renter eller ved å kreve kr 258 i salær for utsendelse av særlig varsel etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
Nemndsvedtak i sak 132 2006 25.09.2007 Saken gjelder: Om det er brudd på god inkassoskikk å nekte å slette dobbeltregistrert utlegg før oppgjør er mottatt
Nemndsvedtak i sak 160 2006 17.09.2007 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun hadde rimelig grunn til å få vurdert før inkasso ble satt i verk
Nemndsvedtak i sak 27 2007 20.09.2007 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han hadde rimelig grunn til å få vurdert før inkasso ble satt i verk. Om erstatningsplikten for inkassokostnadene bortfaller når klager er avkrevd urettmessige purregebyr i inkassovarsel sendt av fordringshaver
Nemndsvedtak i sak 237 2006 01.10.2007 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å ikke informere muntlig om stengingshindringer. Om klagers behov for å oppbevare livsviktige medisiner kjølig er et varig hinder for stenging av strømanlegg. Om selskapet har utsatt klager for urimelig påtrykk og ulempe ved å unnlate å svare på henvendelser og ved å varsle om forliksklage
Nemndsvedtak i sak 51 2007 23.11.2007 Saken gjelder: Om kravet er brakt til forfall overfor klager, om gyldig inkassovarsel er betryggende avsendt til klager og om klager har saklig interesse i å få saken behandlet når inkassosalær m.m. er frafalt
Nemndsvedtak i sak 6 2007 04.12.2007 Saken gjelder: Krav på teletjenester bestilt via mobiltelefon. Om klagers innsigelse var av en slik art at klager burde fått den vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 13 2007 04.12.2007 Saken gjelder: Om manglende mottak av varsler grunnet at kravet inngikk i samlebestilling foretatt av klassekontakt
Nemndsvedtak i sak 14 2007 04.12.2007 Saken gjelder: Om klagers henvendelse var å anse som en innsigelse, og om den i så fall var av en slik art at klager burde fått den vurdert før inkasso ble satt i verk.  Om saken er blitt forelagt innklagede før saken ble sendt til Inkassoklagenemnda
Nemndsvedtak i sak 17 2007 25.01.2008 Saken gjelder: Om klagers innsigelse var av en slik art at han burde fått den vurdert før inkasso ble iverksatt, om varsel om bruk av oppsøkskonsulent var i strid med god inkassoskikk og om klager har krav på å få dekket utgifter til skrivehjelp
Nemndsvedtak i sak 50 2007 25.01.2008 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt og om det er i strid med god inkassoskikk å angi høyere rentesats enn loven hjemler
Nemndsvedtak i sak 163 2007 23.04.2008  Saken gjelder: Om klagers innsigelse var av en slik art at hun burde fått den vurdert før inkasso ble iverksatt. Om tilsendt faktura brakte kravet til forfall. Om klager ble utsatt for urimelig påtrykk gjennom teksten i innklagedes brev. 
Nemndsvedtak i sak 60 2007 07.07.2008 Saken gjelder: Om klagers innsigelse var av en slik art at klager burde fått den prøvd før inkasso ble satt i verk, om betalingsfristen i betalingsoppfordring etter inkassoloven § 10, og om klager har krav på å få dekket ”advokatlignende arbeid
Nemndsvedtak i sak 194 2007 07.07.2008 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse som han burde fått prøvet før saken ble sendt til inkasso. Om tilleggskrav der ett krav i saken har vært under rettslig behandling. Om nemnda er kompetent til å behandle saken når kravet er betalt uten særskilt forbehold
Nemndsvedtak i sak 130 2007 09.07.2008 Saken gjelder: Om klagers innsigelse var av en slik art at klager burde fått den prøvd før inkasso ble satt i verk, og om varsler var betryggende avsendt.
Nemndsvedtak i sak 170 2007 28.07.2008 Saken gjelder: Beregning av inkassosalær og om det utsatte klager for urimelig påtrykk eller ulempe å sende saken til tvangsinndrivelse straks etter utløp av fristen i betalingsoppfordringen og etter at leiligheten allerede var solgt frivillig
Nemndsvedtak i sak 38 2008 30.09.2008 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelser som hun hadde rimelig grunn til å få vurdert før inkasso ble iverksatt, og om krav til inkassovarselet
Nemndsvedtak i sak 63 2008 08.10.2008 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å kun tilbakebetale for mye avkrevd inkassosalær eller om hele kravet på inkassosalær bortfaller
Nemndsvedtak i sak 104 2008 12.10.2008 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse når partene har løst saken i minnelighet før nemnda har truffet sin avgjørelse
Nemndsvedtak i sak 113 2008 21.10.2008 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å unnlate å besvare e-post fra skyldneren der hun etterlyste giroer etter at fellesutgifter for to terminer var forfalt
Nemndsvedtak i sak 67 2008 18.12.2008 Saken gjelder: Om klager har betalt rettidig slik at inkasso ikke skulle vært iverksatt. Om inkassovarselet er i samsvar med inkassoloven
Nemndsvedtak i sak 97 2008 18.12.2008 Saken gjelder: Om varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 156 2008 18.12.2008 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han hadde grunn til å få vurdert før inkasso ble iverksatt.  Om det er i strid med god inkassoskikk å iverksette rettslig indrivelse før betalingsfrist i utsendt brev er utløpt
Nemndsvedtak i sak 46 2008 21.12.2008 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å unnlate å besvare henvendelse fra debitor om at denne er betalingsudyktig og /eller å sende svar på søknad om betalingsutsettelse direkte til skyldner når det er uklart om sosialtjenesten har anmodet om at brev skal sendes sosialtjenesten eller debitor
Nemndsvedtak i sak 122 2008 21.12.2008 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om kravet er brakt til forfall
Nemndsvedtak i sak 138 2008 13.01.2009 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å la registrere betalingsanmerkning som næringsdrivende når kravet anføres å være oppstått overfor klager som forbruker
Nemndsvedtak i sak 96 2008 04.03.2009 Saken gjelder: Om det var grunnlag for å iverksette inkasso og om udekket krav er varslet i samsvar med inkassoloven
Nemndsvedtak i sak 149 2008 26.03.2009 Saken gjelder: Om kravet er betalt før inkasso, om saksbehandler har opptrådt i strid med god inkassoskikk i kontakten med klager og om fordringshavers for tidlige beregning av purregebyr er i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 219 2008 19.03.2009 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk eller bestemmelsene om taushetsplikt å benytte konvolutter påtrykket firmaets logo når inkasso inngår i firmanavnet. Om krav på å få erstattet utgifter ved eget arbeid med saken
Nemndsvedtak i sak 112 2008 06.05.2009 Saken gjelder: Om beregning av inkassosalær. Om hele kravet var brakt til forfall før inkasso
Nemndsvedtak i sak 175 2008 16.05.2009 Saken gjelder: Om trussel om registrering av ny betalingsanmerkning er i strid med god inkassokikk
Nemndsvedtak i sak 257 2008 16.05.2009 Saken gjelder: Om kravet er brakt til forfall før inkasso
Nemndsvedtak i sak 25 2009 26.06.2009 Saken gjelder: Om klagen må avvises når partene er kommet til enighet før saken ble behandlet i nemndas møte
Nemndsvedtak i sak 125 2008 26.07.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk
Nemndsvedtak i sak 39 2009 26.07.2009 Saken gjelder: Om saken skal avvises på grunn av at den har vært behandlet av domstolene og manglende ”saklig interesse”.  
Nemndsvedtak i sak 89 2008 25.08.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om kravet/ene er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 252 2008 25.08.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 5 2009 22.09.2009 Saken gjelder: Om inkassovarslet er å anse som betryggende avsendt når fordringshaver har kunnskap om at det ikke er mottatt av skyldner. Om hele kravet var brakt til forfall før inkassotiltak ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 42 2009 28.09.2009 Saken gjelder: Om klagers rett til kompensasjon for urettmessig inkassopågang og om å få dekket advokatkostnader
Nemndsvedtak i sak 74 2009 01.10.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om innsigelsen burde vært fremmet tidligere
Nemndsvedtak i sak 149 2008 26.03.2009 Saken gjelder: Om kravet er betalt før inkasso, om saksbehandler har opptrådt i strid med god inkassoskikk i kontakten med klager og om fordringshavers for tidlige beregning av purregebyr er i strid med god inkassoskikk.
Nemndsvedtak i sak 101 2009 25.11.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk
Nemndsvedtak i sak 107 2009 25.11.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk.
Nemndsvedtak i sak 150 2009 03.12.2009 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk og om innsigelsen i så fall er fremsatt i tide
Nemndsvedtak i sak 154 2009 03.12.2009 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å ringe skyldnere fra skjult nummer og å sende brev i konvolutter påtrykket firmaets returadresse.
Nemndsvedtak i sak 75 2009 04.02.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt.
Nemndsvedtak i sak 186 2009 04.02.2010 Saken gjelder: Om kravet/ene kunne sendes til inkasso, om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert og om nemndas kompetanse når saken sendes til behandling i forliksrådet
Nemndsvedtak i sak 110 2009 05.02.2010 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å oversende sak til inkasso uten å besvare henvendelser fra klagers gjeldsrådgiver, og om det var i strid med god inkassoskikk å ikke slå de to kravene sammen
Nemndsvedtak i sak 124 2009 14.04.2010 Saken gjelder: Om når tungt salær etter inkassoforskriften § 2-3 kan beregnes – beregningstidspunkter.
Nemndsvedtak i sak 204 2009 14.04.2010 Saken gjelder: Om hele kravet var brakt til forfall før inkasso.  Om inkassovarselet fyller vilkårene til et inkassovarsel i hht inkassoloven §9.
Nemndsvedtak i sak 217 2009 14.04.2010 Saken gjelder: Om faktura og varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 48 2009 05.05.2010 Saken gjelder: Om beregning av inkassosalær. Om kravet var lovlig sagt opp og brakt til forfall før inkasso
Nemndsvedtak i sak 155 2009 05.05.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om oppsøk. Om beregning av salær
Nemndsvedtak i sak 163 2009 05.05.2010 Saken gjelder: Om varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 185 2009 05.05.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse som han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk og om faktura og inkassovarsel er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 175 2009 17.06.2010 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse og om kravet er korrekt varslet.
Nemndsvedtak i sak 13 2010 17.06.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 41 2010 17.06.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om innsigelsen er fremsatt rettidig og om klager er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 49 2010 17.06.2010 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme krav.
Nemndsvedtak i sak 113 2009 20.10.2010 Saken gjelder: Om innklagede har brutt god inkassoskikk ved telefoninkasso.
Nemndsvedtak i sak 174 2009 20.10.2010 Saken gjelder: Om kravene er betryggende avsendt og om det er varslet i henhold til kravene i inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 250 2009 20.10.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om klager har saklig interesse i å få nemndas uttalelse da alle krav på inkassokostnader er frafalt
Nemndsvedtak i sak 113 2010 20.10.2010 Saken gjelder: Om kravet er brakt til forfall overfor klager. Om varsler er betryggende avsendt. Om betaling av kravet avslutter saken
Nemndsvedtak i sak 46 2009 29.11.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om kravet er betryggende varslet før inkasso
Nemndsvedtak i sak 49 2009 29.11.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 108 2010 29.11.2010 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å opplyse om at betalingsanmerkning er registrert når dette ikke er tilfelle
Nemndsvedtak i sak 93 2010 30.11.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk, og om den er fremsatt tidsnok til å bli tatt i betraktning. Om beregning av inkassosalær og om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 110 2010 30.11.2010 Saken gjelder: : Om kravene er korrekt varslet. Om salærberegning
Nemndsvedtak i sak 130 2010 30.11.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 177 2010 14.12.2010 Saken gjelder: Om kravet er brakt til forfall overfor klager, og om det er sendt korrekt inkassovarsel
Nemndsvedtak i sak 116 2010 18.01.2011 Saken gjelder: Om kravene er betalt rettidig. Om innklagede har handlet i strid med god inkassoskikk ved å iverksette inkasso før innbetalinger er registrert
Nemndsvedtak i sak 165 2010 18.01.2011 Saken gjelder: Om det er i strid med god inkassoskikk å fortsatt sende kravbrev til skyldner når innklagede er kjent med at hjelpeverge er oppnevnt
Nemndsvedtak i sak 200 2010 18.01.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk og om varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 206 2010 18.01.2011 Saken gjelder: Om varsler er betryggende avsendt og om fordringshavers for tidlige beregning av purregebyr er i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 168 2010 02.03.2011 Saken gjelder: Om inndriving av foreldet krav og om nemndas kompetanse
Nemndsvedtak i sak 178 2010 02.03.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 237 2010 02.03.2011 Saken gjelder: Om faktura og varsler er betryggende avsendt
Nemndsvedtak i sak 119 2010 22.03.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 134 2010 13.04.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk og om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 199 2010 13.04.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om inkassovarselet er i samsvar med inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 203 2010 13.04.2011 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse og om innklagede har handlet i strid med inkassolovgivningen ved å utlevere informasjon til feil person
Nemndsvedtak i sak 233 2010 13.04.2010 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert og om inkassovarselet er i samsvar med inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 157 2010 04.05.2011 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 238 2010 04.05.2011 Saken gjelder: : Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om nemndas kompetanse
Nemndsvedtak i sak 117 2010 04.07.2011 Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt. Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt og om den i så fall er fremsatt i tide
Nemndsvedtak i sak 263 2010 04.07.2011 Saken gjelder: Om kravet regnes som betryggende avsendt når fordringshaver i annen sak mot samme skyldner har fått melding fra posten om ny adresse. Om gebyrberegning for purringer
Nemndsvedtak i sak 268 2010 04.07.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 10 2011 04.07.2011 Saken gjelder: Om innhold i betalingsoppfordring er i samsvar med inkl. §10. Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 11 2011 04.07.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om innsigelsen er fremmet for sent, og om skyldners innsigelser har blitt besvart innenfor rimelig tid
Nemndsvedtak i sak  91 2011 17.102011 Saken gjelder: Om poststempel på konvolutt dagen etter dato for betalingsoppfordring tilsier at skyldner ikke er gitt en reell betalingsfrist på 14 dager. Om en betalingsfrist på 7 dager i ”purring restkrav” er i samsvar med god inkassoskikk. Om justering av salær etter årsskiftet når det alene gjenstår salær, er i samsvar med inkassoforskriftens §2-2 siste ledd
Nemndsvedtak i sak 123 2011 17.10.2011 Saken gjelder: Om kravet er korrekt brakt til forfall. Om feilinformasjon i betalingsoppfordringen
Nemndsvedtak i sak 145 2011 24.10.2011 Saken gjelder: Om klagerne har fremmet innsigelse de burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om varslingen av kravet har vært korrekt.
Nemndsvedtak i sak 58 2011 22.11.2011 Saken gjelder: Om kravet er brakt til forfall før inkassovarsel er sendt og om inkassovarselet er i samsvar med inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 73 2011 06.12.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om utformingen av betalingsoppfordringen er i samsvar med inkassoloven § 10
Nemndsvedtak i sak 202 2011 06.12.2011 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om det strider mot god inkassoskikk å sende varsel om utleggsforretning etter Tvangsl § 7-2 f når kravet er omtvistet
Nemndsvedtak i sak 137 2011 28.03.2012 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 170 2011 29.03.2012 Saken gjelder: Om kravet er korrekt brakt til forfall overfor klager, om klagers innsigelse er fremsatt i tide og om innklagede har brutt god inkassoskikk ved å fortsette inndrivelse etter at innsigelsen ble fremsatt
Nemndsvedtak i sak 206 2011 13.04.2012 Saken gjelder: Om klager plikter å betale inkassokostnader når betaling er foretatt etter utløpet av fristen i inkassovarselet
Nemndsvedtak i sak 77 2011 02.05.2012 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om kravet er kravet er korrekt oppsagt
Nemndsvedtak i sak 172 2011 02.05.2012 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om inkassovarsel og betalingsoppfordring er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 213 2011 02.05.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelse som han hadde krav på å få vurdert, og om klager plikter å betale inkassokostnader når betaling er foretatt etter utløpet av fristen i inkassovarselet.
Nemndsvedtak i sak 138 2011 05.06.2012 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt.  Om varslene tilfredsstiller gjeldende regelverk.  
Nemndsvedtak i sak 201 20122 05.06.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt innsigelse som han hadde krav på å få vurdert
Nemndsvedtak i sak 220 2011 05.06.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han hadde krav på å få vurdert, om kravene er korrekt varslet og om varslene er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 279 2011 05.06.2012 Saken gjelder: Om det er nødvendig å iverksette og å avkreve salær i ti inkassosaker mellom de samme parter. Om inkassovarslenes ordlyd er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 291 2011 14.06.2012 Saken gjelder: Om innklagede har utsatt klager for urimelig påtrykk ved å sende klager åtte identiske kravbrev samme dag. Om inkassovarselet og betalingsoppfordringen tilfredsstiller gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 292 2011 14.06.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er varslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 272 2011 25.09.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om kravet er korrekt varslet. Om beregning av purregebyr og om kravet til dokumentasjon
Nemndsvedtak i sak 230 2011 26.09.2012 Saken gjelder: Om rett til å få saken behandlet av nemnda når krav på inkassoomkostninger er frafalt.  Om innklagedes plikt til å dekke nødvendige kostnader for klager
Nemndsvedtak i sak 235 2011 26.09.2012 Saken gjelder: Sammenslåing av krav og om kravene er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 104 2012 26.09.2012 Saken gjelder:Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert.  Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk.
Nemndsvedtak i sak 16 2012 27.09.2012 Saken gjelder: Om kravet på inkassosalær er rettmessig. Om varslingsregler ved sammenslåing av krav
Nemndsvedtak i sak 40 2012 27.09.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt, og om inkassovarselet er i strid med inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 42 2012 27.09.2012 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet og om påførte kostnader er rettmessige. Om nemndas kompetanse
Nemndsvedtak i sak 62 2012 14.10.2012 Saken gjelder: Om klager har saklig interesse i å få saken behandlet i nemnda når kravet på inkassoomkostningene er frafalt. Om erstatning for kostnader til hjelpeverge
Nemndsvedtak i sak 65 2012 14.10.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert, om plikt til å dokumentere at varsler er sendt
Nemndsvedtak i sak 79 2012 14.10.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt innsigelse som han hadde krav på å få vurdert
Nemndsvedtak i sak 89 2012 14.10.2012 Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt innsigelse som han hadde krav på å få vurdert
Nemndsvedtak i sak 54 2012 19.10.2012 Saken gjelder: Om kravet er korrekt brakt til forfall. Om inkassovarselet er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 121 2012 24.10.2012 Saken gjelder: Om det er grunnlag for å kreve salær etter at det var inngått betalingsavtale
  Sak 121-2012: Innklagede har i henhold til nemndavtalen pkt 6.4 i tide meddelt nemnda at de ikke vil rette seg etter vedtaket. Det anføres at feil faktum er lagt til grunn for avgjørelsen.
Nemndsvedtak i sak 20 2012 11.12.2012 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om betalingen er foretatt i tide til å unngå inkassoomkostninger
Nemndsvedtak i sak 64 2012 11.12.2012 Saken gjelder: Om klager har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 251 2012 11.12.2012 Saken gjelder: Om nemnda er saklig kompetent til å behandle sak der inkassokostnadene er fastsatt i utleggsforretning, men klager bestrider inkassokostnadene på bakgrunn av den etterfølgende behandlingen av saken
Nemndsvedtak i sak 68 2012 12.12.2012 Saken gjelder: Om nemnda er kompetent til å behandle saken. Om begjæring om utlegg var en krenkelse av fredsplikten i forhold til søknaden om utenrettslig gjeldsordning
Nemndsvedtak i sak 71 2012 12.12.2012 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klageinteresse. Om innklagede har brutt taushetsplikten ved å utlevere opplysninger om kravet til sameierne i den pantsatte eiendommen og om det i så fall medfører bortfall av opptjente inkassoomkostninger som ble betalt i 1995
Nemndsvedtak i sak 125 2012 12.12.2012 Saken gjelder: Om nemndas kompetanseområde. Om klagekompetanse. Om innklagede har innfordret et foreldet krav
Nemndsvedtak i sak 10 2012 25.02.2013 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om betalingen er foretatt i tide til å unngå inkassoomkostninger
Nemndsvedtak i sak 140 2012 18.02.2013 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet og om sen registrering av innbetalinger og uriktige påstander om bruk av feil kid-nummer utsatte klager for urimelig påtrykk i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 146 2012 19.02.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk. Om det strider mot god inkassoskikk å varsle om rettslig pågang uten å iverksette pågangen
Nemndsvedtak i sak 187 2012 20.02.2013 Saken gjelder: Om klager har saklig interesse i å få nemndas uttalelse når inkassosaken er rettet mot klager som privatperson, men er oppstått i hans næringsvirksomhet
Nemndsvedtak i sak 209 2012 20.02.2013 Saken gjelder: Om inkassovarsel og betalingsoppfordring er betryggende avsendt. Om innklagede har utsatt klager for et urimelig påtrykk ved å fortsette pågangen etter at innklagede hadde informert om at saken var sendt til Inkassoklagenemnda
Nemndsvedtak i sak 216 2012 01.03.2013 Saken gjelder: Om rettidig betaling er foretatt når innbetalingen er foretatt på en slik måte at fordringshaver ikke har lykkes med å kreditere kravet, men i steden har returnert innbetalingen
Nemndsvedtak i sak 66 2012 25.04.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt, og om unnlatelse av å besvare brev er i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 176 2012 25.04.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun hadde krav på å få vurdert. Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 93 2012 07.05.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om innklagedes erstatningsplikt for nemndas kostnader
Nemndsvedtak i sak 169 2012 07.05.2013 Saken gjelder: Om klager har saklig interesse i å få behandlet saken når det er inngått rettsforlik i saken. Om betalingsanmerkning skulle vært slettet etter inngått forlik
Nemndsvedtak i sak 248 2012 07.05.2013 Saken gjelder: Om kravet er varslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 269 2012 07.05.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 270 2012 05.06.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt.  Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 34 2013 05.06.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt, herunder krav til dokumentasjon. Om kravet er inkassovarslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 59 2013 05.06.2013 Saken gjelder: Om det er nødvendig å iverksette og å avkreve salær i hver av de ni inkassosakene mellom de samme parter. Om kravene er varslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 60 2013 05.06.2013 Saken gjelder: Om kravet er varslet i samsvar med gjeldende regelverk og om betalingsoppfordringen(e) er formulert i samsvar med inkassoloven § 10
Nemndsvedtak i sak 77 2013 05.06.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 27 2013 27.06.2013 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om hjelpevergens myndighetsområde. Om det i tide er fremmet innsigelse som klager hadde grunn til å få vurdert
Nemndsvedtak i sak 250 2012 17.09.2013 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt
Nemndsvedtak i sak 16 2013 17.09.2013 Saken gjelder: Om kravet er varslet i samsvar med gjeldende regelverk. Om klager har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 67 2013 25.09.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt.  Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 68 2013 25.09.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om kravene er inkassovarslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 130 2013 26.09.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om kravet er korrekt varslet og om kravene skulle vært sammenslått
Nemndsvedtak i sak 119 2013 05.11.2013 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om varsling av krav
Nemndsvedtak i sak 147 2013 12.11.2013 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om varsling av krav
Nemndsvedtak i sak 190 2013 12.11.2013 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet og om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 223 2013 19.12.2013 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om varsling av krav
Nemndsvedtak i sak 229 2013 19.12.2013 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om varsling av krav
Nemndsvedtak i sak 194 2013 18.03.2014 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet og om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 249 2013 18.03.2014 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert, om det er beregnet for høyt salær, om kravet er varslet i samsvar med kravene i inkassoloven §§ 9 og 10 og om det er sendt varsel om rettslig pågang i strid med § 23
Nemndsvedtak i sak 253 2013 18.03.2014 Saken gjelder: Om sletting av utleggspant som ikke er retinglyst. Om nemndas kompetanse
Nemndsvedtak i sak 260 2013 18.03.2014 Saken gjelder: Om varsler er avsendt på en betryggende og korrekt måte
Nemndsvedtak i sak 7 2014 24.03.2014 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk
Nemndsvedtak i sak 14 2014 24.03.2014 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 5 2014 26.05.2014 Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte
Nemndsvedtak i sak 19 2014 26.05.2014 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 25 2014 26.05.2014 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 28 2014 04.06.2014 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert og om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 46 2014 20.09.2014 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt sagt opp og varslet. Om bruk av SMS i inndrivingen.
Nemndsvedtak i sak 89 2014 20.09.2014 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk. Om klagers henvendelser er besvart på korrekt måte
Nemndsvedtak i sak 97 2014 26.09.2014 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelser hun burde fått vurdert. Om kravet er betalt etter at erstatningsplikten for inkassokostnadene er oppstått
Nemndsvedtak i sak 101 2014 26.09.2014 Saken gjelder: Om inkassovarsel og betalingsoppfordring er avsendt på betryggende måte
Nemndsvedtak i sak 149 2014 26.09.2014 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 184 2014 14.12.2014 Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 162 2014 19.12.2014 Saken gjelder: Om sammenslåing av krav
Nemndsvedtak i sak 190 2014 19.12.2014 Saken gjelder: Om utsendelse av kravbrev uten angitt betalingsfrist er i strid med inkassolovgivningen. Om betalingsoppfordringen er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 193 2014 19.05.2015 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet, i samsvar med gjeldende regelverk.
Nemndsvedtak i sak 244 2014 19.05.2015 Saken gjelder:   Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne purregebyr, om betalingsoppfordringen er i tråd med inkassoloven § 10 og om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 263 2014 19.05.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet i samsvar med gjeldende regelverk.
Nemndsvedtak i sak 269 2014 19.05.2015 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klager i tide har fremmet innsigelser burde fått vurdert. Om betalingsoppfordringen er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 3 2015 19.05.2015 Saken gjelder: Om klagerne i tide har fremmet en innsigelse de burde fått vurdert, om kravet er korrekt varslet i samsvar med gjeldende regelverk og om det er handlet i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 9 2015 19.05.2015 Saken gjelder: Om kravet er betalt i tide. Om inkassovarsel og betalingsoppfordring er avsendt på betryggende måte
Nemndsvedtak i sak 19 2015 19.05.2015 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet innsigelser hun burde fått vurdert og om utsendt ”purring” var i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 4 2015 03.07.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 10 2015 03.07.2015 Saken gjelder: Om krav til dokumentasjon av betaling.  Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 21 2015 03.07.2015 Saken gjelder: Om utført kredittsjekk m.m. utsetter klager for urimelig påtrykk i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 42 2015 03.07.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 105 2015 28.09.2015 Saken gjelder: Om kravet er betryggende avsendt og korrekt varslet. Om klager er utsatt for urimelig ulempe i strid med god inkassoskikk i telefon med innklagede
Nemndsvedtak i sak 107 2015 28.09.2015 Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte
Nemndsvedtak i sak 143 2015 28.09.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 103 2015 01.10.2015 Saken gjelder: Om varsler er betryggende avsendt, om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert og om kravet er varslet i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 2 2015 03.10.2015 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelser hun burde fått vurdert. Inkassators adgang til å kreve fullt salær når skyldner har betalt samme krav to ganger til fordringshaver
Nemndsvedtak i sak 87 2015 07.10.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 130 2015 07.10.2015 Saken gjelder: Om purregebyr. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 150 2015 07.11.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet, i samsvar med gjeldende regelverk. Om det samsvarer med god inkassoskikk å iverksette samtidig, utenrettslig pågang mot samskyldnere og kreve maksimalt gebyr av begge skyldnere
Nemndsvedtak i sak 174 2015 06.12.2015 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om klager i tide har fremmet innsigelser han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 129 2015 07.12.2015 Saken gjelder: Om klager har fremmet innsigelser han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om oppsøk
Nemndsvedtak i sak 135 2015 07.12.2015 Saken gjelder: Om habilitet. Om klager har fremmet en innsigelse hun har grunn til å få vurdert. Om kravet er korrekt varslet, i samsvar med gjeldende regelverk.
Nemndsvedtak i sak 165 2015 07.12.2015 Saken gjelder: Om kravet er betalt i tide
Nemndsvedtak i sak 194 2015 07.12.2015 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 227 2015 07.12.2015 Saken gjelder: Om klagerne i tide har fremmet en innsigelse de burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 181 2015 24.02.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 206 2015 24.02.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varsel og i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 220 2015 24.02.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 72 2015 02.03.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. Om klager har vært utsatt for urimelig påtrykk. Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 156 2015 02.03.2016 Saken gjelder: Om det samsvarer med god inkassoskikk å iverksette utenrettslig pågang samtidig mot samskyldner og kreve gebyr av begge skyldnere når kravet, inkludert omkostningene, blir betalt av den ene skyldneren
Nemndsvedtak i sak 234 2015 02.03.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 233 2015 25.03.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 273 2015 25.03.2016 Saken gjelder: Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 237 2015 07.04.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 258 2015 07.04.2016 Saken gjelder: Om nemdas kompetanse. Om sammenslåing av krav. Om erstatning for advokatutgifter
Nemndsvedtak i sak 83 2015 27.04.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. Om krav til sammenslåing av krav. Om kravene er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 101 2015 27.04.2016 Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 195 2015 27.04.2016 Saken gjelder: Om det i tide er femmet en innsigelse klager burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 230 2015 27.04.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han hadde krav på å få vurdert
Nemndsvedtak i sak 202 2015 03.05.2016 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager er utsatt for urimelig påtrykk og ulempe, i strid med god inkassoskikk
Nemndsvedtak i sak 20160656 03.05.2016 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 20160924 03.05.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert. Om nemndas kompetanse
Nemndsvedtak i sak 20160619 10.05.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelse som hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 276 2015 18.05.2016 Saken gjelder: Om det samsvarer med god inkassoskikk å kreve gebyr av begge skyldnere når kravet, inkludert omkostningene, blir betalt av den ene skyldneren. Om inkassovarslet er tilstrekkelig klart
Nemndsvedtak i sak 188 2015 17.06.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 226 2015 22.06.2016 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet
Nemndsvedtak i sak 249 2015 22.06.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 265 2015 22.06.2016 Saken gjelder: Om kravet er brakt til forfall overfor begge skyldnere. Om det samsvarer med god inkassoskikk å iverksette samtidig utenrettslig pågang mot samskyldner og å kreve gebyr av begge skyldnere når kravet, inkludert omkostningene blir betalt av den ene skyldneren
Nemndsvedtak i sak 139 2015 28.06.2016 Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert
     
OBS: Heretter vil sakene være tildelt et uttalelsesnummer:
Nemndsvedtak i sak 20160471 27.06.2016 Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert
Nemndsvedtak i sak 20161560 27.06.2016 Saken gjelder: Om beregning av avdragssalær ved misligholdt avdragsavtale
Nemndsvedtak i sak 20161160 09.09.2016 Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om registrert betalingsanmerkning må slettes når utleggsforretningen ikke er rettskraftig avgjort
Nemndsvedtak i sak 20162368 09.09.2016 Saken gjelder: Om sammenslåing av lån. Om varslene er i samsvar med gjeldende regelverk
Nemndsvedtak i sak 20161684 20.09.2016 Saken gjelder: Om sammenslåing av krav
Nemndsvedtak i sak 20161964 20.09.2016 Saken gjelder: Om klager har krav på å få dekket advokatkostnader pådratt i klagesaken
Nemndsvedtak i sak 20162804 24.11.2016 Saken gjelder: Om det er adgang til å sende purregebyr til inkasso. Om inkassovarselet av 9.6.16 er i samsvar med inkassoloven § 9
Nemndsvedtak i sak 20162198 29.11.2016 Saken gjelder: Om klager har fremmet en innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble satt i verk
     
     

 

Til toppen